De Verklaring

Op initiatief van Panathlon Wallonie-Bruxelles,

de vertegenwoordigers van de in België erkende godsdiensten en van de vrijzinnigheid, van de sportwereld en de Olympische en Paralympische beweging, de Belgische Special Olympics en de Panathlonbeweging, die op vrijdag 31 maart 2017 zijn bijeengekomen naar aanleiding van het colloquium ‘Sport, de geest van de mensheid’, erkennen deze 

VERKLARING

* Uitgaande van het beginsel dat sport leidt tot zelfontplooiing van het individu in de maatschappij; dat sport bijdraagt tot de ontwikkeling van lichaam en geest, en dat sport openheid, vermenging en sociale relaties tussen individuen bevordert;

* Aangezien elk menselijk wezen complex en veelzijdig is, rijk aan tal van levenservaringen, filosofische overtuigingen, tradities en persoonlijke of collectieve/collegiale verbintenissen;

* Overwegende dat elk individu dat aan lichaamsbeweging doet of een sportactiviteit uitoefent de voornoemde regels en voorschriften onderschrijft dat de sportactiviteit wordt beoefend als vrijetijdsbesteding, als voorbereiding op een demonstratie of een sportcompetitie;

* Overwegende dat deze waarden met name deze zijn van de fair play, de kameraadschap, de teamgeest, de prestatiebereidheid, de solidariteit, het respect voor de tegenstanders, de scheidsrechters en de officials, de coaches, de trainers, de opvoeders en de supporters, enz;

* Overwegende dat alle onmatigheden bij het beoefenen en organiseren van sport moeten worden geweerd (doping, gokken, enz.);

* Verduidelijkend dat gelijkgesteld wordt met “beoefenaar van sport en lichaamsbeweging” elk individu dat betrokken is bij sportbegeleiding en management zoals de moeders en vaders, trainers, coaches, animatoren,  opvoeders, instructeurs, bestuurders, supporters, artsen, verzorgers, fysiotherapeuten, enz.;

* Rekening houdend met het feit dat de “beoefenaar van sport en lichaamsbeweging” vrij de reglementen erkent die opgemaakt en aanvaard zijn door de sportverenigingen en die op hun beurt de hogere regels naleven en aanvullen zoals verdragen, richtlijnen, wetten, decreten, ordonnanties, enz. in overeenstemming met de regeling van de relaties tussen burgers;

* Aanvaardend als een in grote mate aangetoond feit dat sport en lichaamsbeweging in maatschappelijk verband beoefend kunnen worden op velerlei plaatsen zoals stadions, lokale sportvelden, zwembaden, wielerbanen, sporthallen en alle andere lokalen die integraal deel uitmaken van een ‘bewegingsvriendelijke omgeving’ zoals kleedkamers, trefpunten, cafetaria’s of ontmoetingsplaatsen binnen een ‘sportcomplex’;

* Wetende dat deze sportlokaties tijdelijk of permanent andere functies kunnen toebedeeld krijgen (zoals lokale sportpleinen, bewegwijzerde parcours, reizende wedstrijden, marathon-, triatlon- of duatlonparcours, enz.) en dat deze ‘sportlokaties’ worden uitgebouwd met specifieke infrastructuur voor het onthaal van de sportbeoefenaars;

* Aanvaardend dat de overgrote meerderheid van de plaatsen om sport te beoefenen of aan lichaamsbeweging te doen, zich in de openbare ruimte bevinden (en zelfs eigendom zijn van overheidsinstanties), en dus per definitie toegankelijk zijn voor iedereen;

Voor het geheel van deze beweegredenen en terwijl elke deelnemer zich gesterkt voelt door eigen waarden, levensfilosofieën of lidmaatschappen, aanvaardt hij/zij – zonder enige reserve – dat vanaf het betreden van de sportruimte voor de beoefening van de sport enkel de regels van de sport in de ruime zin gelden, en dat deze ruimte nooit en op geen enkele manier een forum mag zijn voor ostentatieve en intolerante uitdrukking van eigen filosofische overtuigingen

Door deze tekst te  onderschrijven, verbinden de vertegenwoordigers van

 • De Special Olympics Belgium ;

 • Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité ;

 • De « Association Interfédérale du Sport Francophone » ;            

 • Het Belgian Paralympic Committee ;           

 • De Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding;  

 • De Bisschoppenconferentie van België ;

 • De raad van de Protestantse-Evangelische Eredienst in België; 

 • Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België ;

 • Het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België ;

 • Het Orthodoxe Kerk in Belgïe ;

 • Het “Centre d’Action Laïque” ;

 • De  Boeddhistische Unie van België ;

 • De Executief van de Moslims van België ;

 • Het Panathlon Wallonie-Bruxelles;

zich om deze tekst te verspreiden binnen hun respectieve gemeenschappen, opdat sport en sportbeoefening, zelfs op recreatief niveau, het principe van ‘samen leven en sporten’ en de bijbehorende universele waarden aan belang kunnen winnen.

Mevrouw Christine Defraigne, Voorzitster van de Senaat, neemt akte van deze Verklaring.

Panathlon Wallonie-Bruxelles, de initiatiefnemer van dit project en ondertekenaar van deze Verklaring, blijft garant staan voor de voortzetting van de aanpak en samen met de andere ondertekenaars voor het verspreiden en in de praktijk brengen van deze Verklaring.

Gedaan te Brussel op 31 maart 2017